επιχειρώ

Ποιότητα Τροφίμων & Προϊόντα ΠΟΠ


Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αναζητούν στα τρόφιμα που καταναλώνουν όχι µόνο υψηλότερες προδιαγραφές στο θέµα της υγιεινής, αλλά παράλληλα και πιστοποίηση – επιβεβαίωση της καταγωγής και του τρόπου παραγωγής των τροφίµων αυτών.
Η λέξη “ποιότητα” έχει γίνει ήδη λέξη κλειδί στην αγορά και οι καταναλωτές αναζητούν τρόφιμα µε ειδικά χαρακτηριστικά και µε υψηλή διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της ασφάλειας τους “από τη φάρµα εώς το τραπέζι”. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως κίνητρο αυτή την τάση των καταναλωτών, και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανησυχίες των παραγωγών όσον αφορά τον κίνδυνο εξαφάνισης των αυθεντικών, παραδοσιακών προϊόντων του κάθε κράτους µέλους µε την πάροδο του χρόνου, προχώρησε το 1992 στο σχεδιασμό της “πολιτικής ποιότητας” µε τη δημιουργία τριών συστημάτων προστασίας ονομασιών: την Προστατευόµενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), την Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και τα Ειδικά Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα.
Ποια προϊόντα μπορούν να χαρακτηριστούν σαν ΠΟΠ και ποια μπορούν να πάρουν την ένδειξη ΠΓΕ
Τα προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) αφορούν τα προϊόντα που είναι πολύ στενά συνδεδεµένα µε µια συγκεκριµένη τοποθεσία αφού τα χαρακτηριστικά τους εξαρτούνται από τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας αυτής . Ένα προϊόν ΠΟΠ πρέπει να παράγεται, να µεταποιείται και να συσκευάζεται σε µια συγκεκριµένη περιοχή χρησιµοποιώντας παραδοσιακές παραγωγικές διαδικασίες. Επίσης, η πρώτη ύλη πρέπει να παράγεται στη συγκεκριµένη περιοχή. Ο γεωγραφικός δεσµός του προϊόντος µε την περιοχή απαιτείται να είναι πολύ ισχυρός αφού η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος θα πρέπει να οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, δηλ., στο κλίµα της, στη µορφολογία του εδάφους, στις τοπικές µεθόδους κτλ. Τα προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) έχουν πιο ελαστικό δεσµό µε τη γεωγραφική περιοχή καταγωγής τους, σε σχέση µε τα προϊόντα ΠΟΠ, αφού είναι αρκετό ένα από τα στάδια της παραγωγής του προϊόντος να διεξάγεται στη γεωγραφική περιοχή. Π.χ., οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος ΠΓΕ µπορούν να προέρχονται από διαφορετική περιοχή από αυτή που καθορίζεται στην Ονομασία. Αυτό επιτρέπει ένα πιο ευέλικτο δεσµό µε την περιοχή και ο δεσµός µπορεί να εστιαστεί απλά σε ένα συγκεκριµένο ποιοτικό χαρακτηριστικό ή στη φήµη του προϊόντος.

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης φακέλου
Η διαδικασία της αξιολόγησης του φακέλου είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και πραγματοποιείται σε δύο στάδια, εθνικό και κοινοτικό
Η αιτούσα ομάδα υποβάλλει το φάκελο του αιτήματος καταχώρισης στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-IΠΠ) Αχαρνών 29, TK 10439, Αθήνα.
Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:
α) την αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 290398/2008 ΚΥΑ,
β) το ενιαίο έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1898/2006,
γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος,
δ) δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του Κανονισμού 1898/2007,στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ένα μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και όχι ομάδα.
Ο φάκελος αξιολογείται ως προς την πληρότητα και ποιότητα των υποβληθέντων στοιχείων από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ σε πρώτο στάδιο και δημοσιοποιείται το σχετικό αίτημα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις αναφορικά με αυτό. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, εφόσον υπάρξουν τέτοιες, το αίτημα, είτε γίνεται αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο είτε απορρίπτεται, αν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κριθούν βάσιμες. Σε κάθε μια από τις εν λόγω περιπτώσεις εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στη συνέχεια, ο φάκελος με το αίτημα που έγινε αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγησή του σε δεύτερο στάδιο. Μετά την θετική αξιολόγησή του, δημοσιοποιείται σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να δοθεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από τυχόν θιγόμενους που διαμένουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα. Μετά την εξέταση ενστάσεων που ενδεχομένως υποβληθούν και στην περίπτωση που αυτές κριθούν αβάσιμες, η Επιτροπή κάνει αποδεκτό το αίτημα και η ονομασία καταχωρίζεται στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Στην αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται σχετικά το κράτος μέλος για την μη αποδοχή του αιτήματος και στη συνέχεια ανακαλείται η εκδοθείσα στο πρώτο στάδιο σχετική Υπουργική Απόφαση.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού Κοινοτικού Κανονισμού για την καταχώριση της σχετικής ονομασίας στο παραπάνω μητρώο επιτρέπεται η παραγωγή και κυκλοφορία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου με την καταχωρισμένη ονομασία.